คำขวัญ ตำบลบ้านม่วง

แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด น้ำใสปลาสดลำสงคราม ผู้คนงามวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (มหากรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.อำเภอบ้านดุง)

ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านม่วงได้เข้าร่วม มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.อำเภอบ้านดุง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงมีทักษะชีวิตด้านภาวะผู้นำในตน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการจัดการเรียน การสอน ดำเนินตามนโยบายทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล จึงดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนโดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในระดับตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ส่งเสริมการอ่าน(เพื่อให้ชุมชนรักการอ่าน)

กศน.ตำบลบ้านม่วงส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน เกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้น โดยมีสมุดบันทึกการอ่าน "ชมรมนักอ่านบ้านหนังสือชุมชนคนอุดรธานี" คนอุดรธานี อ่านทุกคืน บันทึกทุกวัน ใช้ในการบันทึกเรียนรู้ในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกตอ้ง เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ให้เกิดทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
หลักสูตรระยะสั้น ขนมทองม้วน

คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำขนมทองม้วน ให้กับกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ จำนวน 15 คน โดย วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ นางวิจิตรา บุญธรรม สถานที่ฝึกอบรม ณ บ้านเลขที่ 13  หมู่ 8 บ้านศรีวัฒนา ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดธานี

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม


กศน.ตำบลบ้านม่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถนำความรู้ไปใช้ โดยโครงสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครื่อข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลบ้านม่วง
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.)

ศูนย์ (ศส.ปชต.)กศน.ตำบลบ้านม่วงประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบล
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

กศน.ตำบลบ้านม่วง จัดส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ และเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

กศน.ตำบล คือ

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ กศน.ตำบลเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค. เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในแนวราบ

มาตรฐาน กศน.ตำบล

มาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

2) สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

3) การบริหารงบประมาณ

4) บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กำหนด

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน(Information Center)

2) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้(Opportunity Center)

3) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

4) เป็นศูนย์ชุมชน(Community Center)

3. ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบล และต่างตำบล

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงาน กศน.ตำบล

4. ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) การติดตามและประเมินผล

2) การสรุปผลและการรายงานผล