คำขวัญ ตำบลบ้านม่วง

แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด น้ำใสปลาสดลำสงคราม ผู้คนงามวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

วันรักการอ่าน

 วันที่ 2 เมษายน 2560 คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน และพิธีเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด                        
ประธานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณศูนย์การค้า UD TOWN
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับเครือข่าย จากอาสาเกษตรตำบลบ้านม่วง เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านม่วง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจิตอาสาเกษตรตำบลบ้านม่วง ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านม่วง  คณะครูกศน.ตำบลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะมาเยี่ยมชม ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกมะนาวให้ได้ผล การปลูกผักลอยฟ้า การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการปลูกผักสวนครัว เช่น การปลูกพริกอย่างไรให้ได้ผลดก เป็นต้น


วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


คำชะโนด Big Cleaning  Day
ครูกศน.ตำบลบ้านม่วง นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันทำความสะอาด ภายในคำชะโนด
                                     


วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านม่วง

     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านม่วง
 อบรมขยายผลเพื่อสร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย  ให้กับคณะกรรมการ
(ศส.ปชต.)14 หมู่บ้าน ชุดเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงการเรียนรู้ก้าวทันสู่อาเซียน

วันที่ 14  มีนาคม  2560  คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมในโครงการเรียนรู้ก้าวทันสู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559   ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ในการร่วมกิจกรรม ได้แบ่งฐาานการเรียนรู้ทั้งหมดเป็น  5  ฐาน  และได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  เพื่อได้เรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน เช่น ฐานการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  คำทักทายอาเซียน การแต่งกาย เป็นต้น  นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ar: both; text-align: center;">

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปรับพื้นฐานผู้เรียน

วันที่ 10 มีนาคม 2560 คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้นำนักศึกษา จำนวน 15 คน เข้าร่วม โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ณ  หอประชุมอำเภอบ้านดุง ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  3 ในวิชาวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

กศน.ตำบล คือ

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ กศน.ตำบลเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค. เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในแนวราบ

มาตรฐาน กศน.ตำบล

มาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

2) สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

3) การบริหารงบประมาณ

4) บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กำหนด

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน(Information Center)

2) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้(Opportunity Center)

3) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

4) เป็นศูนย์ชุมชน(Community Center)

3. ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบล และต่างตำบล

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงาน กศน.ตำบล

4. ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) การติดตามและประเมินผล

2) การสรุปผลและการรายงานผล