คำขวัญ ตำบลบ้านม่วง

แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด น้ำใสปลาสดลำสงคราม ผู้คนงามวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล

กศน.ตำบลบ้านม่วงจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล  ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ  กศน.ตำบลบ้านม่วง  โดยมีเครือข่ายและผู้นำชุมชน นักศึกษาประชาชน  ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๗ คน  ซึ่งกศน.ตำบลบ้านม่วง จัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายให้ กศน.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตท่ีดีขึ้น  โดยการเรียนรู้ตามรอยเบี้องพระยุคลบาท

แพทย์ทางเลือกวิธีธรรมเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วงได้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิธีธรรมเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   รุ่นท่ี 2 ในระหว่างวันที่23-27 มิ.ย.59  ณ  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สวนป่านาบุญ  ตำบลดอนตาด  อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง  ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับประชาชนในตำบลบ้านม่วง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ติดป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

คณะครูกศน.ตำบลบ้านม่วง ได้ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนในตำบลได้ออกไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ร่วมกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ณ วัดสวนแก้ว อ.บ้านดุง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การจัดฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระนอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัยของตำบล

      กศน.ตำบลบ้านม่วง   จัดฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของตำบล โดยเชื่อมโยงกันอย่างเป้นระบบ  และนำมาบริหารและการจัดการการศึกษานอกระนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


บรรณสัญจร

คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง รณรงค์การเรียนรู้หนังสือและส่งเสริมการรู้หนังสือ โดยการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างการรักการอ่าน โดยมีห้องสมุดประชาชนและบ้านหนังสือชุชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีเป็นศูนย์กลางของประชาชนในพื้นท่ี ได้ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความคิด สติปัญญา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน เพื่อนำพื้นฐานความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กศน.ตำบล คือ

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ กศน.ตำบลเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค. เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในแนวราบ

มาตรฐาน กศน.ตำบล

มาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

2) สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

3) การบริหารงบประมาณ

4) บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กำหนด

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน(Information Center)

2) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้(Opportunity Center)

3) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

4) เป็นศูนย์ชุมชน(Community Center)

3. ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบล และต่างตำบล

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงาน กศน.ตำบล

4. ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) การติดตามและประเมินผล

2) การสรุปผลและการรายงานผล