คำขวัญ ตำบลบ้านม่วง

แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด น้ำใสปลาสดลำสงคราม ผู้คนงามวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

12 เมษายน 59 คณะครูกศน.ตำบลบ้านม่วง ร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่ 
จากท่านผอ.จิดาภา เปตามานัง ณ กศน.อำเภอบ้านดุง..

คณะครูกศน.ตำบลบ้านม่วง ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในตำบลบ้านม่วงจ้า..วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 1 เม.ย. 59 นางกลิ่นเกล้า รักษาเมือง ครู กศน.ตำบลบ้านม่วง
ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานประชารัฐ
เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ณ อาคาร 100 ปี วัดโพธิ์สมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 11 เมษายน 59
ประชุมคณะทำงานประชารัฐ ระดับอำเภอบ้านดุง 


วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 5 เมษายน 59 นางกลิ่นเกล้า รักษาเมือง หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านม่วง
ได้เข้ารับการอบรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำบล ณ มทบ.24 จังหวัดอุดรธานีวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง     
 ได้เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี "ทศวรรษแห่งการอ่าน" บรรณสัญจร 
ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าห้องสมุดประชาชน 
เฉลิมราชกุมารี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 กศน.ตำบลบ้านม่วงได้ดำเนินการสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดุงวิทยา


                                        

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

9 มีนาคม 59 ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านดุง
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี..


วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้ด้านโครงงาน

6-7 มีนาคม 59 กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้ด้านโครงงาน  

ซึ่ง กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้นำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาตร์
 "กะลามะพร้าวนวดฝ่าเท้า"
ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

จากการประกวดโครงงานในครั้งนี้ด้วยจ้า..
(รับเงินรางวัล 500 บาท) ขอบคุณท่านผอ.กศน.อำเภอบ้านดุง

 และท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ..


กศน.ตำบล คือ

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ กศน.ตำบลเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค. เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในแนวราบ

มาตรฐาน กศน.ตำบล

มาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

2) สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

3) การบริหารงบประมาณ

4) บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กำหนด

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน(Information Center)

2) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้(Opportunity Center)

3) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

4) เป็นศูนย์ชุมชน(Community Center)

3. ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบล และต่างตำบล

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงาน กศน.ตำบล

4. ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) การติดตามและประเมินผล

2) การสรุปผลและการรายงานผล