คำขวัญ ตำบลบ้านม่วง

แหล่งท่องเที่ยวคำชะโนด น้ำใสปลาสดลำสงคราม ผู้คนงามวัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ม. 8

วันที่ 23 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8 บ้านศรีวัฒนา ต.บ้านม่วง เป็นจุดศุนย์กลาง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลบ้านม่วงเข้าร่วมอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับ ขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมให้รู้จักวิธีการนำขยะกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ และส่งเสริม ให้รู้จักการบิหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน


วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่17-18 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลบ้านม่วงได้จัดกิจกรรม สอบปลายภาค
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ   สนามสอบโรงเรียนบ้านม่วง
อ. โดยได้มีคณะนิเทศติดตา จาก สนง. กศน จังหวัดอุดรธานี ได้ให้คำแนะนำที่ดี
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ ม.12

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม การจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ ซึ่งวันนี้ จะเป็นการพบปะพี่น้องชาวบ้านที่หมู่ 12 บ้านหนองหว้า ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ณ ศาลาประชาคม ในหัวข้อที่ได้รับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน คือ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความสนใจวัข้อซักถาม จากชาวบ้านและก็ได้เสริมอธิบายเรื่องการใช้เน็ตประชารัฐ เพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ ม.8


วันที่ 13  มีนาคม 2561 ครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้ลงพื้นที่
ร่วมกิจกรรม การจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ ซึ่งวันนี้
จะเป็นการพบปะพี่น้องชาวบ้านที่หมู่ 8 บ้านศรีวัฒนา
ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ณ ศาลาประชาคม
ในหัวข้อที่ได้รับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน คือ
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความสนใจวัข้อซักถาม
จากชาวบ้านและก็ได้เสริมอธิบายเรื่องการใช้เน็ตประชารัฐ
เพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วยวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

การจัดเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ ม.6


วันที่ 12 มีนาคม 2561 ครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้รับคำสั่ง
เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่
ในตำบลบ้านม่วง ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ศาลาวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 6 บ้าน
หนองสว่าง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ซึ่งได้รับการ
มอบหมายในหัวข้อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี


วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน "ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น"

วันที่ 5-19 มีนาคม 2561
คณะครู กศน.ตำบลบ้านม่วง ได้จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน "ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น" ณ กศน.ตำบลบ้านม่วง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 20 คน ด้วย วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้ถ่ายทอดความรู้เนื้อหาทฤษฎีการสอน ตามหลักสูตร ช่างไฟฟ้าเบื้อต้น ตลอดจนขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการเดิน สายไฟเบื้องต้นภายในบ้านให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


กศน.ตำบล คือ

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ กศน.ตำบลเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค. เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในแนวราบ

มาตรฐาน กศน.ตำบล

มาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) อาคาร สภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้

2) สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

3) การบริหารงบประมาณ

4) บุคลากร ปฏิบัติงานครอบคลุมตามภารกิจที่กำหนด

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน(Information Center)

2) เป็นศูนย์สร้างโอกาสการเรียนรู้(Opportunity Center)

3) เป็นศูนย์การเรียนชุมชน(Learning Center)

4) เป็นศูนย์ชุมชน(Community Center)

3. ด้านการมีส่วนร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน. ตำบล

2) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบล และต่างตำบล

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินงาน กศน.ตำบล

4. ด้านการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

1) การติดตามและประเมินผล

2) การสรุปผลและการรายงานผล